Dernek Tüzüğü

KURULUŞUN ADI VE YERİ

Madde 1: 
Merkezi İstanbul’da olmak üzere “TÜRKİYE TARİHİ EVLERİ KORUMA DERNEĞİ” adıyla bir dernek kurulmuştur. Bu derneğin kısaltılmış adı “TÜRKEV”dir. Merkezi, İstanbul il sınırları içinde “Sultanahmet – Cankurtaran, Ahırkapı Sokak, No: 17’deki Hamamizade İsmail Dede Efendi Evi”dir. Gerek duyulduğunda merkez, Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.

AMAÇ
Madde 2: 
Derneğin amacı; Anadolu’nun ve Türk tarihi coğrafyasının geleneksel evler esas olmak üzere yerleşim alanlarının, doğal alanların, taşınır – taşınmaz, somut – somut olmayan kültür varlıklarının tarihsel, bilimsel, sanatsal, sosyal ve ekonomik değerlerinin araştırılması, korunması, yaşatılarak geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara iletilmesidir.

HEDEFLER VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Madde 3 : 
Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalar yapar:

A) TANITIM ETKİNLİKLERİ:
1. Bilimsel, sanatsal, sosyal ve kültürel değerleri kurs, konferans, seminer, panel, atölye çalışmaları, forum, yayın, sergi, gösteri ve benzeri etkinlikler yapmak, her yıl en az bir kere Türk evi haftaları düzenlemek.
2. Arşiv, kitaplık, müze ve benzeri tanıtım olanakları sunmak.
3. Belgesel film yapmak, televizyon programları oluşturmak.
4. Araştırma ve çalışmaları yayınlamak için yayınevi kurmak, sureli ve suresiz yayınlar yapmak.

B) YAYGIN VE ORGUN EGİTİM:
1. Yaygın eğitim: Gençlere el becerisi kazandırmak üzere geleneksel yapı sistemleri ve yapı ayrıntılarıyla ilgili sertifikalı kısa ve uzun süreli eğitim vermek.
2. Örgün eğitim: İskan, şehircilik, çevre yönetimi, kentsel koruma, kentsel tasanm, mimari tasarım, restorasyon, iç mimarlık, geleneksel yapı kültürü, ev kültürü ve ev çevresi kültürü konularında yüksek öğretim kurumlarıyla ortak eğitim programları yürütmek, iki yıllık yüksek öğretim programlan kurmak, gereğinde enstitü ve üniversite kurmak. 

C) Derneğin amaç ve hedeflerini yaymak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla Dernekler Yasasının verdiği olanaklar doğrultusunda şube ve temsilcilikler açmak.

D) Derneğin amaç ve hedeflerinin yaşama geçirilmesini kolaylaştırmak üzere üyelerden oluşturulacak alt çalışma birimlerini kurmak. Çalışma konuları:
1. Tarihi çevreyi izlemek ve yapılan uygulamaların niteliğini incelemek, eleştirileri rapor etmek ve Yönetim Kurulu’na sunmak.
2. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
3. Derneğin etkinliklerini kamuya yaymak, amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitim, tanıtım ve halkla ilişkiler için gerekli düzenlemeleri yapmak.
4. Kültürel ve doğal varlıkların korunmasıyla ilgili teknik çalışmaları yapmak.
5. Koruma çalışmalarının kolaylaştırılması için kültür ve doğa varlıkları ile somut olmayan kültür varlıklarının araştırılmasına, arşivlenmesine ve yayınlanmasına çalışmak.
6. Tarihimizi, kültürümüzü, tabiat varlıklarımızı korumak ve yaşatmak üzere yurtiçi ve yurtdışında öğretici ve tanıtıcı etkinlikler yapmak.

E) İlgi alanları Derneğin amaçlarıyla benzerlik gösteren yurtdışındaki sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim kurmak, amaçlarına uygun uluslararası kuruluşlara üye olmak veya ortak çalışmalar yapmak, 

F) Mevcut yerleşmelerimiz köy, kasaba, şehir, semt, mahalle, ada ve parsellerinde yer alan öncelikle evler olmak üzere kültür varlığı yapı gruplarının koruma amaçlı kentsel tasarım ve restorasyon projelerini yapmak, yaptırmak, kültür varlığı olamayanların ise iyileştirme projelerini yapmak, yaptırmak, uygulamalarını kontrol etmek ya da ettirmek.
1. Eski ev ve diğer yapı sahiplerinin haklarını koruyucu yöntemlerin, yasal ve parasal olanakların sağlanmasına çalışmak.
2. Geleneksel evlerin tüm yapı öğelerinin ve süslemelerinin aynen korunmasına çalışmak.

G) Geleneksel ev ve iskân kültürünün araştırılıp geliştirilmesi, yeni ev tasarımlarının ve kentsel mekanların da “kentsel sit” ve “kültür varlığı” sayılmasına olanak verecek tasarımları gerçekleştirmeye çalışmak.

H) Ev mekanlarının yaşantısı içinde ortaya çıkmış somut olmayan kültür varlıklarının (örf, adet, inanç, ahlak, beslenme kültürü, yardımlaşma ve dayanışma gibi imece
kültürü, deyişler, şiir ve maniler, tasavvuf, konuk ağırlama, müzik, halkoyunları, orta oyunları, perde oyunları, meddahlık, nişan, düğün, kına gecesi, sıra geceleri, çocuk oyunları, v.b.) UNESCO’nun 17.10.2003 tarihinde Paris’te kabul edilen, Ülkemiz tarafından da 2006 yılında imzalanarak benimsenen “Somut Olmayan Kültür Varlıklarının Korunması Sözleşmesi” gereğince korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere ulaştırılmasına çalışmak.

İ) Gerekli izinler alınmak kaydıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul etmek.
J) Üyelerinin yararlanmaları için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunların mekanlarını düzenlemek.
K) Dernek etkinlikleri için gerek duyulan taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek.
L) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek duyulduğunda vakıf kurmak,
federasyon kurmak ya da kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak. 
M) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek duyulduğunda “5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun” hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren ortak projeler yürütmek.
N) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve bunları tefriş etmek.
O) Derneğin amacı ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak.

Madde 4:

Dernek Kurucuları:

Perihan Balcı      (Fotoğraf Sanatçısı)
Y.Doğan Kuban   ( Prof. Mimar )
E.Nezih Eldem    ( Prof. Mimar ) Vefat
A. Süheyl Ünver  ( Ord. Prof. Dr.) Vefat
İ.Seyfi Basa        ( Doktor)
M. Kemal Erhan  ( Bates Bayii ) Vefat
M.Ali Gökberk     ( E. Müşavir ) Vefat
Mihriban Seyhan ( Avukat ) Vefat
H. İclal Ersin       ( Ev Hanımı ) Vefat
F. Güzin Kerman ( Emekli ) Vefat
H. Metin Suer     ( Doktor )

ÜYELER
Madde 5: 
Dernekte üç tür üyelik vardır.

A) Asli üyelik: Fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, belli ödenti vermeyi yüklenmiş herkes, üyelerden ikisinin takdimi ve Kurulu kararı ile derneğe girebilir. 

B) Fahri üyelik: Derneğe çeşitli şekillerde yararlı olan kişiler Yönetim Kurulu karan ile fahri üye olabilirler.

C) Onursal üyelik: Derneğe fevkalade maddi, manevi yardımı dokunanlara, önemli miktarda nakit veya gayrimenkul bağışında bulunanlara genel kurul kararıyla onursal üyelik verilir.

ÜYE AİDATLARI
Madde 6: 
Üyelerden alınacak giriş, aylık ve yıllık aidatlarını belirlemeye Genel Kurul yetkilidir. İki yılda bir toplanan Genel Kurul’da aidat miktarı yeniden tespit edilir. Asli üyeler iki yıl aidat ödemedikleri takdirde kayıtları kapanır. Fahri ve onursal üyelerin oy hakları yoktur. Aidat ödemezler, istedikleri takdirde bağışta bulunabilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 7: 
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkma işlemi sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 8: 
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
3. Yazılı uyarılara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Derneğin amacına aykırı hareket edenlerin, Derneğin manevi kişiliğine zarar verenlerin, şahsiyetsiz davrananların ve geçimsizlikte bulunanların Yönetim Kurulu karan ile Dernekten kayıtları silinir.

ORGANLAR 
Madde 9: Derneğin üç organı vardır:
A) Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu
C) Denetim Kurulu

GENEL KURUL
Madde 10 : 
Genel Kurul asli üyelerden meydana gelir. İki yılda bir, Kasım ayında toplanır. Olağanüstü hallerde Yönetim ve Denetim Kurullarının gösterecekleri lüzum veya üyelerin (1/5) beşte birinin yazılı isteği ile toplanabilir. Genel Kurul, Dernekler Kanununda bildirilen esaslar içindeYönetim Kurulu’nca toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu kanun ve tüzüğe göre Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin listelerini hazırlar ve toplantı tarihinden en az (15) on beş gün önce toplantının günü, saati, yeri ve gündemi herhangi bir günlük gazete ile ilan edilerek üyelere mektupla veya elektronik posta ile bildirilir. Bu durum, katılacak üyeleri gösteren listeye de eklenir. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri

bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci toplantı için gösterilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI VE OY KULLANMA USULÜ:
Madde 11 : 
Genel Kurul, katılma hakki olan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla yapılır. Ancak tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

İlk toplantıda çoğunluk olmadığı halde ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantısı ilan edilen gün, saat ve yerde yapılır. Resmi kimlik belgeleri toplantı yerine girerken kontrol edilen üyeler, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan haziran listesindeki adlarının karşısına imza ederler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Başkan, oy toplayıcı ile yazmandan oluşan Divan Heyeti açık oyla seçilir. Genel Kurul’da kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi gizli oyla yapılır. Diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile alınır. Gizli oylar Divan başkanı tarafından mühürlenmiş olan oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kutuya atılmasıyla tamamlanır. Oyların Divan heyeti tarafından açık tasnifi yapılır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan başkanı ile yazman tarafindan birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yonetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gun içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 12 : Genel Kurul yalnız gündemdeki maddeleri görüşür. Toplantıdaki üyelerin en az (1/10) onda birinin teklifi ile gündeme madde eklenir. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemdeki maddeler konuşulur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 13 : 
• Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
• Dernek organlarının seçilmesi,
• Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
• Federasyona katılma veya ayrılması,
• Kamu yararına dernekten sayılması,
• Bütçenin onayı ve hesapların incelenmesi,
• Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası.
• Dernek üyeliginden çıkarılanların itirazları hakkında karar almak.
• Derneğin feshedilmesi ile tasfiye şeklini belirlemek,
• Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki vermek, • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması, tahsis istenmesi veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim
kurulu’na yetki vermek,

• Yasaların ve tüzüğün kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır.

YÖNETİM KURULU

Madde 14 : 
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Oylama gizli oyla yapılır. Yönetim Kurulu kendi arasından bir Başkan, bir ikinci Başkan, bir Sekreter ve bir Sayman seçerek görev bölümü yapar. Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağnlması zorunludur.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 15: 
Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
• Derneği temsil etmek,

• Derneğin defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,
• Dernegin gelir – gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
• Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
• Gelecek doneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunmak,
• Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
• Derneğin amaç ve çalışmaları için sahip olunan gerekli taşınmaz malların, satın alınan, tahsis edilen, hibe veya vasiyet yoluyla derneğe bağışlanan tüm taşınır – taşınmaz varlıkların bakım ve onarımının yapılması gerektiğinde ihtiyaç dışı olan demirbaşların, Dernek yararı için satılması veya ihtiyaç sahibi kurumlara hibe edilmesi kararını almak,
• Genel Kurul’un verdiği yetkiye dayanarak şube açmaya yönelik işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
• Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube Yönetim Kurullarını görevden almak,

• Gerekli gorulen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
• Tüzükteki amaçlarına uygun faaliyet göstermek,
• Genel Kurul kararlarını uygulamak,
• Mevzuatın belirlediği diğer konular Yönetim Kurulu’nun görevidir

Madde 16: 
Yönetim ve Denetim Kurullarında çalışan üyeler hiçbir ücret talep edemezler. Dernekte teknik ve hukuki alanlarda çalıştırılanlara gerekirse Yönetim Kurulu kararıyla bir ücret ödenir.

Madde 17:
A) Başkan: Derneğin her türlü münasebetlerinde Derneği temsil ile yetkilidir. Yönetim Kurulu toplantılarını idare eder. Verilen kararların ve her türlü muamelelerin yürütülmesini sağlar. Derneğin harcamalarında ve hesap işlerinde ve bankadan para çekilmesinde Sayman üye ile birlikte imza eder. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Derneğin Temsilcilik açması halinde, Temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi
veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Önemli ve acele konularda
Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır. Mevzuatta Dernek başkanının yapması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

B) İkinci Başkan: Başkan bulunmadığı zaman, Başkan’a vekalet ve tüm çalışmalarda Başkan’a yardım eder.

C) Sekreter: Yazi işlerini idare ve kanunen zorunlu olan üye kayıt, karar ve genel evrak defterini tutar.

D) Sayman: Derneğin bütün mali işlerini yürütür. Dernekler Kanununda yazılı Derneğin gelir giderlerini gösteren kayıtları ve defterleri tutar, gereken masrafları Yönetim Kurulu kararıyla usulüne göre fatura ve makbuz karşlığı
yapar. Derneğin yıllık kati hesaplarını ve bütçeyi düzenler. Alınacak paraları dip koçanlı, mühürlü, imzalı ve sıra numaralı makbuz karşılığında tahsil eder. Hesap işlerine ait işlerde Başkan ile birlikte imza koyar. Bankadan para alınmasında Başkan ile Sayman üyenin; Başkanın bulunmayışında ikinci Başkan ile Sayman üyenin imzalarıyla para çekilir.

Madde 18 : 
Yönetim Kurulu üye sayısı ayrılmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Madde 19: 
Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderler sarf belgeleriyle yapılır.

DENETİM KURULU
Madde 20: 
Denetim Kurulu üç asil, üç yedek üyeden ibarettir. Denetçiler denetlemesini altı ayı geçmeyen aralıklarla yaparlar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunarlar.

Madde 21: 
Genel Kurul’ca seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin kimlikleri, meslekleri ve adresleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Dernek merkezinin bulunduğu mülki amirliğe otuz gün içinde bildirilir.

Madde 22: 
Genel Kurul gerekli gördüğü yerlerde Derneğin bir şubesini açabilir. Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube Kuruluş Bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 23: 
Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu Dernek iç örgütüdür.

Madde 24: 
Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri oturmuş olmaları şarttır.

Madde 25: 
Şubelerin Genel Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi ve çalışma tarzı merkezin şartlarına tabidir. Şube!erin Yönetim Kurulları beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Aynca Denetim Kurulu ise üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Madde 26: 
Şubelerin Genel Kurul toplantıları merkez Genel Kurul’dan en az iki ay önce mahalli imkan ve vasıtalardan yararlanmak suretiyle ilan edilerek yapılır. Şubeler, merkez Genel Kurul toplantısına üyelerinin (1/5) beşte bir nispetinde delege ile katılırlar.

TEMSİLCİLİK AÇMA
Madde 27:
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla Temsilci olarak gorevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulu’nda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

ÇEŞİTLİ MADDELER
Madde 28: 
Derneğin gelirleri şunlardır:
A) Üye aidatı: Genel Kurul tarafından belirlenen miktarlarda üyelerden alınan giriş, aylık – yıllık ödentiler.
B) Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere altı ayda bir genel merkeze gönderilen, şubelerce toplanan ödentiler.
C) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
D) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, gösteri, sunum, spor yarışması, kermes, sergi, konferans, piyango v.b. gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
E) Dernegin mal varlığından elde edilen gelirler.
F) Yardim toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
G) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için gerek duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
H) Diğer gelirler.

Madde 29: 
Dernek, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenen defterleri tutar.

Madde 30: 
Dernek Genel Kurulu gerektiginde Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıdaki üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Feshe ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır. Genel Kurul’ca fesih kararı verilince Derneğin feshi Yönetim Kurulu’nca beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin feshine karar verilmesi ile Derneğin mal ve para haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir Tasfiye Kurulu görevlendirilir. Feshi halinde Derneğin tüm mal ve para hakları Türk Eğitim Vakfı’na devir edilir.

Madde 31: 
Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların (1/10) onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak Genel Kurul’ca görüşülebilir. Tüzük değişikliğinin yapılması için Dernek üyelerinin en az (2/3) üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıdaki üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülür. Tüzük değişikliğine ilişkin karar, toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 32: 
Dernekler Kanunu ve Dernek tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından denetim gerçekleştirilir. Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelen üyelerin arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülebilmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirtilen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleşmesi için Denetim Kurulu’nun görüşlerine ve tasdiklerine esas olmak üzere, Genel Kurul’dan geçirilmek suretiyle yönetmelik çıkarılabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 33: 
Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için kasasında yeteri kadar parası bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.

Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularınra olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 34: 
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunla atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

TÜRKEV YÖNETİM KURULU

Cengiz ERUZUN
Prof. Dr. Y. Mimar / Genel Başkan 

Hasan KUL
Çevre Yönetimi Uzmanı / Genel Başkan Yard. 

Suphi SAATÇİ
Prof. Dr. Y. Mimar / Genel Sekreter 

Nur VARDAR
Mimar / Genel Sayman 

Sibel ONAT HATTAP
Doç. Dr. Y. Mimar / Yön. Krl. Ü. 

Muammer EKEN
Y. Mimar / Yönetim Kurulu Üyesi

Aydan GÜRÜN
Y. Ressam / Yönetim Kurulu Üyesi